Jakie spoiwa drogowe wykorzystuje się podczas budowy nasypów?

Wszystkie obiekty inżynieryjne muszą charakteryzować się parametrami pozwalającymi na ich bezpieczną eksploatację oraz osiągnięcie odpowiedniej trwałości, umożliwiającej uzyskanie zakładanego przez projektanta czasu użytkowania. Ma to szczególne znaczenie przy inwestycjach zaliczanych do infrastruktury komunikacyjnej, ponieważ składa się na nią wiele budowli ziemnych, takich jak nasypy wiaduktów drogowych czy służących poprowadzeniu torowisk. Sposobem na poprawienie charakterystyki takich konstrukcji będzie używanie starannie dobranych spoiw drogowych. Przekonajmy się, dlaczego będą one niezbędne i zobaczmy, co sprawdzi się przy budowie nasypów.

Co trzeba wiedzieć o stosowaniu spoiw drogowych?

Większość obiektów infrastruktury drogowej powstaje na podłożu rodzimym, ponieważ koszt jego wymiany na tak dużą skalę byłby zbyt wysoki. W wielu przypadkach problemem jest jednak nieodpowiednia nośność gruntów, wynikająca z ich składu i charakterystyki. W celu poprawy właściwości słabego podłoża, tj. podniesienia jego nośności, redukcji osiadania czy wyeliminowania ryzyka utraty stateczności, stosuje się różne techniki stabilizacji i ulepszania. Najczęściej są to technologie stabilizacji mechanicznej, a więc polegającej na zagęszczaniu powierzchniowym lub wgłębnym albo technologie chemiczne, wiążące się z wprowadzeniem do gruntu spoiwa: cementu, wapna lub spoiwa hydraulicznego. Działają one za sprawą wiązania części drobin materiału skalnego, dzięki czemu tworzy on bardziej spójną strukturę, a ich rodzaj dobiera się do specyfiki podłoża, a w przypadku tworzenia nasypów - także do typu używanego kruszywa.

Jakie spoiwa mogą być użyte w przypadku nasypów?

Do budowy nasypów można używać różnych typów spoiw. Szczególnie dobrze sprawdzają się spoiwa składające się z klinkieru portlandzkiego i popiołów wapiennych, krzemionkowych, fluidalnych. Spoiwa tego rodzaju są oferowane w wersjach pozwalających na uzyskanie rozmaitej odporności na ściskanie w zależności od potrzeb.