Na jakie parametry trzeba zwrócić uwagę przy wyborze kruszywa drogowego?

Realizacja inwestycji liniowych, w tym dróg wymaga korzystania z odpowiednio dobranych materiałów. Podstawą do ulepszania podłoża, wykonywania konstrukcji ziemnych czy przygotowywania podbudowy oraz produkcji mieszanek betonowych albo asfaltowo-bitumicznych są kruszywa drogowe o właściwych parametrach. Przekonajmy się, jakie cechy okażą się tu kluczowe.

Które z parametrów są ważne przy wyborze kruszyw dla drogownictwa?

Kruszywo niezbędne do wykonania konkretnych prac musi odpowiadać specyfikacji sporządzonej przez projektanta. Jego najważniejszymi parametrami będą poza frakcją, czyli wielkością tworzących je fragmentów skalnych także kształt ziaren, gęstość materiału mineralnego oraz współczynnik nośności mierzony wskaźnikiem CBR (California Bearing Ratio). Liczyć będzie się zawartość pyłów, mrozoodporność i powiązana z nią nasiąkliwość. Kluczowy jest ponadto wskaźnik pisakowy i odporność na ścieranie oraz wytrzymałość na rozdrabnianie. Znaczącymi cechami jest też reaktywność alkaliczna oraz zawartość chlorków i związków siarki.

Z jakich kruszyw korzysta się w drogownictwie?

Podstawowym parametrem branym pod uwagę przy wyborze odpowiedniego kruszywa jest jego uziarnienie. W zależności od tego, co ma powstać z danego materiału, stosuje się piaski mające ziarna o wielkości do 2 mm oraz żwiry, liczące sobie od 2 do 63 mm średnicy. Wykorzystywany jest też kliniec mający od 4 do 31,5 mm, a ponadto tłuczeń z uziarnieniem między 31,5 a 63 mm czy grys z wymiarami od 2 do 63 mm. Jeśli chodzi o optymalne charakterystyki materiału, to są one podane w normach np. PN-B-11111, PN-EN 12620 lub PN-EN 13139 albo wytycznych przekazywanych przez wykonawcę lub inwestora. W drogownictwie najczęściej będą to parametry ustalane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.