W jaki sposób osusza się grunty?

Niekorzystne stosunki wodne występujące na terenie, na którym ma być prowadzona inwestycja budowlana, mogą stanowić poważną przeszkodę i wymagać wcześniejszego podjęcia odpowiednich kroków. W sytuacji, gdy poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki, nośność podłoża będzie bardzo obniżona, problemem okaże się też brak stabilności skutkujący nierównomiernym osiadaniem budowli, a na terenach o większym nachyleniu będzie istniało także ryzyko osunięcia się ziemi. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem stanie się zwykle osuszenie oraz właściwa stabilizacja gruntów. Przekonajmy się, jakie technologie można zastosować.

Jak osusza się grunty?

Stabilizacja gruntu to proces mający na celu poprawę jego nośności. Utwardzanie i osuszanie podłoża jest konieczne w przypadku wielu prac budowlanych, a także w przypadku przebudowy i modernizacji dróg. Osuszanie podłoża to konieczność między innymi w przypadku gleb ilastych i lessowych, które zatrzymują wilgoć ze względu na swoją strukturę.

Wśród działań mających na celu poprawę nośności podłoża, wyróżnić warto między innymi wymianę gruntu, a także wypieranie lub konsolidację podłoża. Jedną z najpopularniejszych metod stabilizacji gruntu jest wykorzystanie spoiwa hydraulicznego np. w formie cementu, popiołów lotnych, wapna lub innych sypkich materiałów wiążących o wymaganych cechach.

Proces stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym wymaga odpowiedniego przygotowania gruntu. Następnie wybrane spoiwo hydrauliczne, dopasowane do rodzaju gleby, zostaje rozsypane i wymieszane z gruntem. Ostatnim etapem stabilizacji gruntu jest zagęszczanie podłoża i jego pielęgnacja. Spoiwo hydrauliczne zastosowane w procesie stabilizacji gruntu, powoduje wzrost temperatury dzięki zachodzącym reakcjom chemicznym i w efekcie odparowanie znacznej części znajdującej się w glebie wilgoci.