W jaki sposób utwardza się podłoże przy budowie drogi?

Podczas wielu prac budowlanych konieczne jest przed rozpoczęciem właściwych prac odpowiednie przygotowanie podłoża, które przeważnie polega na jego wzmocnieniu. Stabilizacja gruntu może być zalecana z różnych powodów, o tym, w jaki sposób będzie przeprowadzona, decyduje charakter podłoża, z jakim ma się do czynienia podczas realizacji danej inwestycji.

Dlaczego utwardzenie ternu jest konieczne?

Utwardzenie terenu może być przeprowadzane różnymi metodami. Najprostszą z nich jest zastosowanie warstwy z kruszywa. Jednak nieumiejętnie jej zastosowanie może w efekcie doprowadzić do np. pękania nawierzchni, pojawiania się kolein. Utwardzenie gruntu ma podnieść jego twardość, nośność, odporność na duże obciążenia. Jego przeprowadzenie nie wymaga specjalnych formalności, choć trzeba je prowadzić zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przeprowadzaniem robót budowlanych niewymagających zgłoszenia i pozwolenia na budowę, czy też sprawdzenia zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wydanej decyzji o warunkach zabudowy.

Jak prowadzi się utwardzanie terenu przy budowie drogi?

W przypadku terenów o dużej wilgotności, obszarach podmokłych przed ułożeniem warstw z kruszywa stosuje się drenaż bądź korytowanie — celem zapewnienia wydajnej filtracji wilgoci. Wszelkie roboty prowadzi się zawsze po uprzednim zapoznaniem z charakterystyką gruntu. Wśród możliwych do zastosowania działań stabilizujących podłoże pod drogi wymienić można wymianę gruntu, wypieranie lub konsolidację podłoża i zastosowania tzw. spoiwa hydraulicznego. Ostatnia z metod daje najtrwalsze i najlepsze efekty, dlatego stosowana jest najczęściej. Uwzględnia ona użycie np. cementu, popiołów lotnych, wapna lub innych sypkich materiałów wiążących o wymaganych cechach, dobranych do rodzaju podłoża, które po zmieszaniu z gruntem tworzą stabilną i odporną na olbrzymie obciążenia strukturę, którą dopiera się do danej kategorii dróg.